2023ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

20230525 093259 0000 min
IMG 20230525 WA0063

2023ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ whatsup ಮೂಲಕ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment