4ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ತಂಡದಿಂದ 5E ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿವಾರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ 4 ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು:

BUILDINGS

ENVIRONMENT

FARMING

ART

ADVENTURE

PROFESSION

HOBBIES

EEDS update
EEDS update
20230525 093259 0000 min
20230528 194100 0000 min
Useful for teachers2023
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment