4ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ತಂಡದಿಂದ 5E ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿವಾರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ 4 ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು:

BUILDINGS

ENVIRONMENT

FARMING

ART

ADVENTURE

PROFESSION

HOBBIES

EEDS update
EEDS update
20230525 093259 0000 min
20230528 194100 0000 min
Useful for teachers2023
Sharing Is Caring:

Leave a Comment