ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

ಗಮನಿಸಿ🛑🛑🛑🛑🛑🛑

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾಳೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು.

ವಿಭಾಗಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು

IMG 20211217 WA0018 min
IMG 20211217 WA0063
Sharing Is Caring:

Leave a Comment