ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment