2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆ SATS ನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ TEXT BOOK INDENT ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ:

🛑2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

👉SATS ನಲ್ಲಿ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು.

👉 ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ SATS User ID ಬಳಸಿ ಶಾಲಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು.

👉 Text book management option ನಲ್ಲಿ Text book indent entry button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು. (Text book management ➡️ textbook Indent entry)

👉 Free / Sale / RTE textbook entry ➡️ Academic year (2023-24) ➡️ search button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

👉 Class (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ಮತ್ತು medium (Kannada / English) select ಮಾಡಿ search button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

🛑 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Kannada ಮತ್ತು English medium ಇದ್ದರೆ, ತರಗತಿವಾರು mediumವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.
(ಉದಾ: 1st Std kannada medium ಮತ್ತು 1st Std English Medium ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು)

🛑 ತರಗತಿವಾರು Mediumವಾರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (title)ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

👉 Quantity of books required coloumn ನಲ್ಲಿ (ಸರಕಾರಿ – Free, ಅನುದಾನಿತ – Free, ಅನುದಾನ ರಹಿತ – Sale and RTE) Option ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿವಾರು 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.

👉 ತರಗತಿವಾರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ Save button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.

👉 ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ Update Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತರಗತಿವಾರು, Mediumವಾರು ನಮೂದಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

👉 ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ Final submit button ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

👉 ನಂತರ Freeze Data ➡️ Are you want to freeze ➡️ Yes Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

👉Report button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿಆರ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವುದು.

2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment