ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಶಿಶು ಪಾಲನಾ ರಜೆಯ ಗೊಂದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಶು ಪಾಲನಾ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

IMG 20211117 WA0022 min
IMG 20211117 WA0026 min
IMG 20211117 WA0024 min
IMG 20211117 WA0023 min

ಶಿಶುಪಾಲನೆ ರಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಆದೇಶ

IMG 20211117 WA0027 min
IMG 20211117 WA0025 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment