ಶಿಶುಪಾಲನ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ಸದನದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆಯ ಕುರಿತ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ

IMG 20211217 WA0003 min
IMG 20211217 WA0004 min
IMG 20211217 WA0005 min
IMG 20211117 WA0022 min
IMG 20211117 WA0026 min
IMG 20211117 WA0024 min
IMG 20211117 WA0023 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಶಿಶುಪಾಲನೆ ರಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಆದೇಶ

IMG 20211117 WA0027 min
IMG 20211117 WA0025 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment