2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು ತಿಂಗಳುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು
15-06-2021 ರಿಂದ
30-06-2021 ರವರೆಗೆ

ಜುಲೈ
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 04
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -27

ಆಗಸ್ಟ್
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 05
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -26

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 30
ರಜಾದಿನಗಳು – 04
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -26

ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 14
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು – 17

ನವೆಂಬರ್

ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 30
ರಜಾದಿನಗಳು – 08
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -22

ಡಿಸೆಂಬರ್
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 05
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -26

ಜನವರಿ
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 07
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -24

ಫೆಬ್ರವರಿ
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 28
ರಜಾದಿನಗಳು – 04
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -24

ಮಾರ್ಚ್
ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 31
ರಜಾದಿನಗಳು – 06
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು -25

ಏಪ್ರಿಲ್

ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳು – 09
ರಜಾದಿನಗಳು – 02
ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು – 07

ಜೂನ್ 15 – 06-2021 ರಿಂದ 30-06-2021 ರ ವರೆಗೆ

ತಿಂಗಳು ದಿನಗಳು

ಜುಲೈ 27

ಆಗಸ್ಟ್ 26


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26


ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17


ನವೆಂಬರ್ 22


ಡಿಸೆಂಬರ್ 26


ಜನವರಿ. 24


ಫೆಬ್ರವರಿ 24


ಮಾರ್ಚ್ 25


ಏಪ್ರಿಲ್. 07

2021 – 22 ರ ಒಟ್ಟು ಶಾಲಾ ನಡೆದ ದಿನಗಳು – > 224

IMG 20220328 WA0035
I
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment