ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಅದಾಲತ್ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment