ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


5ನೇ ತರಗತಿ 13/02/2023

6ನೇ ತರಗತಿ 14/02/2023


7ನೇ ತರಗತಿ 15/02/2023


8ನೇ ತರಗತಿ 16/02/2023


9ನೇ ತರಗತಿ 17/02/2023


10ನೇ ತರಗತಿ 20/02/2023

ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment