ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಭಡ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇಂದು ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಭಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ 153 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ 7 ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಪದವೀಧರೇತರ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment