ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಧೀಕೃತ ಶಾಲೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಂಕ್

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಧೀಕೃತ ಶಾಲೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ‌ ಅಧೀಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಕ್

Out of state check link
Out of state check link
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಧೀಕೃತ ಶಾಲೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಂಕ್”

Leave a Comment