ನಿಷ್ಠಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

ನಿಷ್ಠಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನುಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನುದಿನಾಂಕ : 03.03.2021 ರವರೆಗೆವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಬ್ಲಾಕ್ / ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತುಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನುಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

IMG 20210225 WA0018 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment