6ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಾರ್ಚ್ -2021 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

•ಮಾರ್ಚ್ಯಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು/ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
• ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆ/ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು
ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಅಂತರಗಳನ್ನು
ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು.
• ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಟುವಟಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವೇದ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಗಳಿಸಲು
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
• ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ
ನಿರಂತರ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆ/ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
• ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಟುವಟಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು.
• ತರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿಷಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಸಂಯೋಜಿಸಿ
ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿಷಯವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ
ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

PDF ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment