ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಿನಗೊಂಚಲು’

ಗೊಂಚಲು’ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ

ಚಟುವಟಿಕೆ:-1′

ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ’

1. ಚಟುವಟಿಕೆಯಉದ್ರೇಶ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂತೋಷದರಸಾನುಭವದೊಂದಿಗೆಆಸ್ವಾದಿಸುವರು.

2. ಸ್ಮಳ: ಒಳಾಂಗಣ

3. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳು (ಉದಾ:-ತಾಳ, ಗೆಜೆ, ತಂಬೂರಿ, ಡ್ರಂ ಇತ್ಯಾದಿ.)

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು : ಪೂರ್ವತಯಾರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರದರ್ಶನ:ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ ,ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡುಜನಪದಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಸುಗಮಸಂಗೀತ ರಂಗಗೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು, ನಂತರ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು,ಸೂಚನೆ:- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರ ವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ:-2
‘ವಯಾರ’

 1. ಚಟುವಟಿಕೆಯಉದ್ರೇಶ: ವಿವಿಧಪ್ರದೇಶಗಳವೇಶ-ಭೂಷಣಗಳಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು,
 2. ಸ್ಮಳ: ಒಳಾಂಗಣ
  ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ: ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ, ಬಿಡುವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
  ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೇರೆಬೇರೆ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತಯಾರಿ
  ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು,
 3. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು,
 4. ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೇರೆಬೇರೆ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಯಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ
  ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು,
  ಚಟುವಟಿಲಿ;-3
  ‘ನವಿಲು’
  1.ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ರೇಶ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
  ಹಾವ-ಭಾವ, ಆಂಗಿಕಚಲನೆ, ಅಭಿನಯಕೌಶಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು,
 5. ಸ್ಮಳ: ಒಳಾಂಗಣ
 6. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇಸಿಗುವ ಸರಳಅಲಂಕಾರಿಕಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
  ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳು,
  ಸೂಚನೆ: ವೇಶ-ಭೂಷಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ, ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
  ನೀಡಬಹುದು.
  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನಪದನರ್ತನಗಳು, ತಾವೇ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಇತರ ನರ್ತನ
  ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು
IMG 20220528 WA0043
IMG 20220528 WA0044

ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment