250 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಧರೇತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು

250 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಧರೇತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

IMG 20220328 WA0018
Sharing Is Caring:

Leave a Comment