ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಗುರುಸೇವೆ 7

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು 17/03/22 ರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ google form ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment