ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ರೂ 10000 ದಿಂದ 25,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

IMG 20211214 WA0006 min
IMG 20211214 WA0009 min
IMG 20211214 WA0010 min
IMG 20211214 WA0007 min
IMG 20211214 WA0008 min

ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಅರ್ಜಿ

IMG 20220204 WA0034 min

ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ದ ಚಾರ್ಟ್

IMG 20220204 WA0033 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment