ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ good news ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ರೂ 10000 ದಿಂದ 25,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

IMG 20211214 WA0006 min
IMG 20211214 WA0009 min
IMG 20211214 WA0010 min
IMG 20211214 WA0007 min
IMG 20211214 WA0008 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment