ನಲಿ ಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ /ಕಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ನಲಿ ಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ /ಕಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು whatsapp group ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಲಿ ಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment