ಇಂಗ್ಲೀಷ್ – ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ

ನೇರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.
ಯಾವುದೇ ಪದದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment