ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳ ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಬೇಕೆ? TC ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು

T.C. request letter ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಯು DISECODE ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ.
ಸೂಚನೆ – ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗೆ ಟಿ.ಸಿ. ನೀಡಬೇಡಿ.ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಸಿ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment