ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳ ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಬೇಕೆ? TC ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

T.C. request letter ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಯು DISECODE ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ.
ಸೂಚನೆ – ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗೆ ಟಿ.ಸಿ. ನೀಡಬೇಡಿ.ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಸಿ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment