NSP ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಜಮೆ/ಮಂಜೂರಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

NSP ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಜಮೆ/ಮಂಜೂರಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ) ಜಿಲ್ಲಾವಾರು,ಶಾಲಾವಾರು,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾರು ಪಡೆಯಲು ಈ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment