ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು category ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ,SATS ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು.

Caste List

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು category ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ,ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು.

ಪ್ರವರ್ಗ- 1 ,2A,2B,3A,3B ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment