ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು category ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ,SATS ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು.

Caste List

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು category ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ,ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು.

ಪ್ರವರ್ಗ- 1 ,2A,2B,3A,3B ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment