8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ/First language

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ/second language

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ/Third language

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

image 125
image 129
image 132
image 130
IMG 20240213 WA0007
image 127
image 133
image 131
image 128
image 126
IMG 20230609 WA0166
Sharing Is Caring:

Leave a Comment