8 ನೇ ತರಗತಿ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠಗಳು 24/7 ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

8 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ.

1.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಭಾಗ-1

2.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಭಾಗ-2

3.ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ

4.ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಭಾಗ-1


5. ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಭಾಗ-2

6. ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು

7. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ-1

8. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ-2

9. ಗೆಳೆತನ

10. ಯಶೋಧರೆ ಭಾಗ-1

11. ಯಶೋಧರೆ ಭಾಗ-2

12. ಭರವಸೆ

13. ಜೀವನ ದರ್ಶನ

14. ಅಮ್ಮ ಭಾಗ-1

15. ಅಮ್ಮ ಭಾಗ-2

16. ವಚನಾಮೃತ

17. ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗ-1

18. ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗ-2

19. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

20. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ

SECOND LANGUAGE ENGLISH :

1. A day in the Ashram Part-1

2. A day in the Ashram Part-2

3. The Beauty

4. Sir C V Raman Part-1

5. Sir C V Raman Part-2

6. No Men Are Foreign

7. The Boy Who Asked For More Part-1

8. The Boy Who Asked For More Part-2

9. For a Five Year Old Boy

10. Little Busy Bee

11. Swan And Princess Part-1

12. Swan And Princess Part-2

13. Somebody’s Mother

14. All The World Her Stage Part-1

15. All The World Her Stage Part-2

16. The Emperor’s New Cloth Part-1

17. The Emperor’s New Cloth Part-2

18. Coramandel Fishers

19. Grammar

20. Writing Skill

FIRST LANGUAGE ENGLISH :

1. The Boy Who Sold Wisdom Part-1

2. The Boy Who Sold Wisdom Part-2

3. Leisure

4. Before The Match part-1

5. Before The Match part-2

6. Palanquin Bearers

7. Anandi Gopal Part-1

8. Anandi Gopal Part-2

9. Modern Machinery

10. A Lesson For Nakul Part-1

11. A Lesson For Nakul Part-2

12. Imagination

13. The Model Millionaire Part-1

14. The Model Millionaire Part-2

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

1. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

2. ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ

3. ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಭಾಗ-1

4. ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಭಾಗ-2

5. ಶಿಕ್ಷಾ

6. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ

7. ಬಂದರ್

8. ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್

9. ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ

10. ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಭಾಗ-1

11. ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಭಾಗ-2

12. ಹರಾ ಗೋಡಾ

13. ಜೀವನ ಧಾತ್ರಿ

14. ಛುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ

15. ಭಾರತೀಯ ತ್ಯೋಹಾರ್

16. ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ

17. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-1

18. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-2

19. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-3

20. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-4

ಗಣಿತ

1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-1

2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-2

3. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-1

4. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-2

5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-3

6. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

7. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

8. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

9. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-2

10. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

11. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

12. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

13. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

14. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-1

15. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-2

16. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-3

17. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

18. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

19. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

20. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

21. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-1

22. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-2

23. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-3

24. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-1

25. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-2

26. ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

27. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-1

28. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-2

29. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-1

30. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-2

31. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-1

32. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-2

33. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-3

34. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-1

35. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-2

36. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-3

37. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

38. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

ವಿಜ್ಞಾನ

1 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

2 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

3 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-3

4 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-1

5 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-2

6 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-1

7 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-2

8 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳ ಭಾಗ-3

9 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-1

10 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-2

11 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-3

12 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

13 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

14 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

15 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

16 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-3

17 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-1

18 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-2

19 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-3

20 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-1

21 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-2

22 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-2

24 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-1

25 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-2

26 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-1

27 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-2

28 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-1

29 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-2

30 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-3

31 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-1

32 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-2

33 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-3

34 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಭಾಗ-1

36 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-1

37 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-2

38 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-3

39 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-1

40 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

1 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

2 ಆಧಾರಗಳು

3 ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು

4 ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ

5 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

6 ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ

7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

8 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-1

9 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-2

10 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-3

11 ಸಂಸ್ಕೃತಿ

12 ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

13 ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು

14 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

15 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ

16 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-1

17 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-2

18 ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

19 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-1

20 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-2

21 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-3

22 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-2

24 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು

25 ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ

26 ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ

27 ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾನರು

28 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರು

29 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-1

30 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-2

31 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-1

32 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-2

33 ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

34 ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆದಾಯ

35 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ

36 ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು

37 ಜೀವಗೋಳ

38 ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

39 ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

40 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment