8 ನೇ ತರಗತಿ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠಗಳು 24/7 ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

8 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ.

1.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಭಾಗ-1

2.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಭಾಗ-2

3.ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ

4.ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಭಾಗ-1


5. ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಭಾಗ-2

6. ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು

7. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ-1

8. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ-2

9. ಗೆಳೆತನ

10. ಯಶೋಧರೆ ಭಾಗ-1

11. ಯಶೋಧರೆ ಭಾಗ-2

12. ಭರವಸೆ

13. ಜೀವನ ದರ್ಶನ

14. ಅಮ್ಮ ಭಾಗ-1

15. ಅಮ್ಮ ಭಾಗ-2

16. ವಚನಾಮೃತ

17. ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗ-1

18. ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗ-2

19. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

20. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ

SECOND LANGUAGE ENGLISH :

1. A day in the Ashram Part-1

2. A day in the Ashram Part-2

3. The Beauty

4. Sir C V Raman Part-1

5. Sir C V Raman Part-2

6. No Men Are Foreign

7. The Boy Who Asked For More Part-1

8. The Boy Who Asked For More Part-2

9. For a Five Year Old Boy

10. Little Busy Bee

11. Swan And Princess Part-1

12. Swan And Princess Part-2

13. Somebody’s Mother

14. All The World Her Stage Part-1

15. All The World Her Stage Part-2

16. The Emperor’s New Cloth Part-1

17. The Emperor’s New Cloth Part-2

18. Coramandel Fishers

19. Grammar

20. Writing Skill

FIRST LANGUAGE ENGLISH :

1. The Boy Who Sold Wisdom Part-1

2. The Boy Who Sold Wisdom Part-2

3. Leisure

4. Before The Match part-1

5. Before The Match part-2

6. Palanquin Bearers

7. Anandi Gopal Part-1

8. Anandi Gopal Part-2

9. Modern Machinery

10. A Lesson For Nakul Part-1

11. A Lesson For Nakul Part-2

12. Imagination

13. The Model Millionaire Part-1

14. The Model Millionaire Part-2

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

1. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

2. ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ

3. ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಭಾಗ-1

4. ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಭಾಗ-2

5. ಶಿಕ್ಷಾ

6. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ

7. ಬಂದರ್

8. ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್

9. ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ

10. ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಭಾಗ-1

11. ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಭಾಗ-2

12. ಹರಾ ಗೋಡಾ

13. ಜೀವನ ಧಾತ್ರಿ

14. ಛುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ

15. ಭಾರತೀಯ ತ್ಯೋಹಾರ್

16. ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ

17. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-1

18. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-2

19. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-3

20. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ-4

ಗಣಿತ

1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-1

2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-2

3. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-1

4. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-2

5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-3

6. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

7. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

8. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

9. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-2

10. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

11. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

12. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

13. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

14. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-1

15. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-2

16. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-3

17. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

18. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

19. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

20. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

21. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-1

22. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-2

23. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-3

24. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-1

25. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-2

26. ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

27. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-1

28. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-2

29. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-1

30. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-2

31. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-1

32. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-2

33. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-3

34. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-1

35. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-2

36. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-3

37. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

38. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

ವಿಜ್ಞಾನ

1 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

2 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

3 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-3

4 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-1

5 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-2

6 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-1

7 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-2

8 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳ ಭಾಗ-3

9 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-1

10 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-2

11 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-3

12 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

13 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

14 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

15 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

16 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-3

17 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-1

18 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-2

19 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-3

20 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-1

21 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-2

22 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-2

24 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-1

25 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-2

26 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-1

27 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-2

28 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-1

29 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-2

30 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-3

31 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-1

32 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-2

33 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-3

34 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಭಾಗ-1

36 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-1

37 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-2

38 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-3

39 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-1

40 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

1 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

2 ಆಧಾರಗಳು

3 ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು

4 ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ

5 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

6 ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ

7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

8 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-1

9 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-2

10 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-3

11 ಸಂಸ್ಕೃತಿ

12 ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

13 ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು

14 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

15 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ

16 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-1

17 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-2

18 ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

19 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-1

20 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-2

21 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-3

22 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-2

24 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು

25 ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ

26 ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ

27 ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾನರು

28 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರು

29 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-1

30 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-2

31 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-1

32 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-2

33 ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

34 ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆದಾಯ

35 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ

36 ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು

37 ಜೀವಗೋಳ

38 ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

39 ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

40 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment