7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ QR CODE ಗಳ ನೇರ ಲಿಂಕ್

ತರಗತಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು QR CODE ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ QR CODE ಗಳ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment