ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment