ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಾಲತ್

IMG 20220118 WA0002 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment