1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ನೀಡಿದ ಮನವಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

IMG 20210515 WA0015 min
IMG 20210515 WA0016 min
IMG 20210515 WA0014 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment