ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ

IMG 20210429 WA0016 min

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ-2021 ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅಂಕಿತಗೊಂಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

IMG 20210429 WA0014 min
IMG 20210429 WA0013 min

Sharing Is Caring:

Leave a Comment