ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ – Vidyagama ಕಾರ್ಡುಗಳು

ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಸಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2020-21 ರ ವಿದ್ಯಾಗಮ ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು.

Vidyagama Cards
Vidyagama Cards
IMG 20210618 WA0009 min

ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ – ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕಾರ್ಡುಗಳು

4ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

5ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

6ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

7ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

9ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

10ನೇ ತರಗತಿ Vidyagama ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ – Vidyagama ಕಾರ್ಡುಗಳು”

Leave a Comment