ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ 27-05-2022 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ 4.00ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ CIET -NCERT ಯವರ ಆನಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಆನಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment