ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ,ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ

IMG 20220509 WA0000 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

1 thought on “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ,ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ”

Leave a Comment