ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 1

ದಿನಾಂಕ : 11.01.2021

ಉದ್ಘಾಟನ ನುಡಿಗಳು

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ 1ನೇ ಭಾಷೆ

ತರಗತಿ : 1ನೇ

ವಿಷಯ : ಭಾಷೆ 

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ 3ನೇ ಪರಿಸರ

ತರಗತಿ : 3ನೇ

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಸತಿ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 2

ದಿನಾಂಕ : 12/01/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಭಾಷೆ

ಪಾಠ : ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಠ : ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 3

ದಿನಾಂಕ : 13/01/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ :  ಅಂಕಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 4

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಅಂಕಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 5

ದಿನಾಂಕ : 15/01/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ

ಪಾಠ : ವಸತಿ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ- 6

ದಿನಾಂಕ : 18/01/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಸನ್ನಿವೇಶ ರಚನೆ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಠ : ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 7

ದಿನಾಂಕ : 19/01/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಠ :ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳು ಸುತ್ತಳತೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 8

ದಿನಾಂಕ : 20/01/21

ತರಗತಿ – 1

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಸಂಕಲನ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ-9

ದಿನಾಂಕ : 21/01/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ವರ್ಣಮಾಲೆ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ವಸತಿ ವೈವಿಧ್ಯ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 10

ದಿನಾಂಕ : 22/01/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಬುದ್ದಿವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 11

ದಿನಾಂಕ : 25/01/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ

ಪಾಠ : ಉಡುಪು

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಭಾಗಾಕಾರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 12

ದಿನಾಂಕ : 27/02/2021

ತಟಗತಿ : 1ನೇ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ (ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇಲಿ)

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಠ : ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 13

ದಿನಾಂಕ : 28/01/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಠ :ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :Farm animals

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 14

ದಿನಾಂಕ : 29/01/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :  ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ : GOOD HABITS

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ 

ಪಾಠ : ಸಂಕಲನ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 15

ದಿನಾಂಕ : 02/02/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ : ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಬುದ್ದಿವಂತ ಮಹಿಳೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 16

ದಿನಾಂಕ : 02/02/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ 

ಪಾಠ :ಒತ್ತಕ್ಷರ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 17

ದಿನಾಂಕ : 03/02/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ: ವ್ಯವಕಲನ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 18

ದಿನಾಂಕ : 04-02-2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ: ಗಣಿತ 

ಪಾಠ : ಸಂಕಲನ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 19

ತರಗತಿ: 1

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ : ANIMALS AND COLOURS

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಭಿನ್ನರಾಶಿ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 20

ದಿನಾಂಕ : 08/02/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ

ತರಗತಿ : 3

ಪಾಠ :ಸಾರಿಗೆ

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 21

ದಿನಾಂಕ : 09/02/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಸುರಕ್ಷತೆ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ವೃತ್ತಗಳು

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 22

ದಿನಾಂಕ – 10/02/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ : ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಆಹಾರ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಹಣ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 23

ದಿನಾಂಕ :11/02/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಸನ್ನಿವೇಶ ರಚನೆ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ : VEGETABLE

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 24

ದಿನಾಂಕ : 2೦/02/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :FRUITS

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ:ಕಸ ರಸ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 25

ದಿನಾಂಕ :15/02/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 26

ದಿನಾಂಕ 16.02.2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಗುಣಾಕಾರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 27

ದಿನಾಂಕ : 17/02/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ: ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ : HAPPY FAMILY

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 28

ದಿನಾಂಕ : 18/02/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ನಮ್ಮ ಮನೆ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ:ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 29

ದಿನಾಂಕ : 19/02/2

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ : fat king

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ: ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಅಪಘಾತ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 30

ದಿನಾಂಕ : 22/02/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ:ಸೊನ್ನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಹರಿದ ಕಿಸೆ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 31

ದಿನಾಂಕ : 22/02/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ವ್ಯವಕಲನ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ 

ಪಾಠ :ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 32

ದಿನಾಂಕ : 24/02/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಆಟಗಳು

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 33

ದಿನಾಂಕ : 25/02/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ನಲಿಕಲಿ ಹಾಡು

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :travel

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 34

ದಿನಾಂಕ 26/02/21

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :unity is strenth

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ:ಅದ್ಭುತ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ  – 35

ದಿನಾಂಕ : 01/03/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ : ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಕಾಲದ ಗಣನೆ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 36

ದಿನಾಂಕ : 2/03/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಹಣ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 37

ದಿನಾಂಕ : 3/3/21

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಎಣಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :parts of the body

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 38

ದಿನಾಂಕ: 04/03/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ:ನೀರು

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ದುಡಿಮೆಯ ಗರಿ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ- 39

ದಿನಾಂಕ : 05/03/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ:ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 40

ದಿನಾಂಕ : 08/03/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು

ತರಗತಿ : 3

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 41

ದಿನಾಂಕ : 09/03/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಗುಣಾಕಾರ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 42

ದಿನಾಂಕ : 10/03/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 43

ದಿನಾಂಕ : 11/03/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಒತ್ತಕ್ಷರ

ತರಗತಿ : 4

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ತೂಕ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 44

ದಿನಾಂಕ : 12/03/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಹಬ್ಬ ಹರುಷ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 45

ದಿನಾಂಕ : 15/03/2021

ತರಗತಿ : 1

 ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

ಪಾಠ : ಕಾಲ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 46

ದಿನಾಂಕ : 16/03/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ : ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :WEATHER

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ತಾಯಿಗೊಂದು ಪತ್ರ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 47

ದಿನಾಂಕ : 17/03/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ತೋಳ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಮರಿ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ಸುತ್ತಳತೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 48

ದಿನಾಂಕ : 18/03/21

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಸಮಯ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 49

ದಿನಾಂಕ : 19/03/2021

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಜಾಣ ಮೇಕೆಗಳು

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಸರಳ ಆಕೃತಿಗಳು

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 50

ದಿನಾಂಕ : 22/03/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ:ಚಂದಿರನೇತಕೆ ಓಡುವನಮ್ಮ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 51

ದಿನಾಂಕ : 23/03/2021

ತರಗತಿ : 2

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :good habit

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಕಾಲ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 52

ದಿನಾಂಕ : 24/03/21

ತರಗತಿ : 1

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :numbers

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಆಯ್ಕೆ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 53

ದಿನಾಂಕ : 25/03/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟ

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ :art and conversation

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ – 54

ದಿನಾಂಕ : 26/03/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ನಾಣ್ಯ ನೋಟು

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ: ಮೋಡಣ್ಣನ ಪಯಣ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ -55

ದಿನಾಂಕ : 29/03/2021

ತರಗತಿ :1

ವಿಷಯ :ಗಣಿತ

ಪಾಠ :ಉದ್ದಳತೆ

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಾಲಕ

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 56

ದಿನಾಂಕ : 30/03/2021

ತರಗತಿ :2

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಸಸ್ಯಗಳು

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಕಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ

 ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ದಿನ 57

ದಿನಾಂಕ:  31/03/21

ತರಗತಿ :3

ವಿಷಯ :ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠ:sun on a holiday

ತರಗತಿ :4

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ:ದೊಡ್ಡವರ ಯಾರು

ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ 58

ದಿನಾಂಕ : 1/04/2021

ತರಗತಿ :2 ಮತ್ತು 3

ವಿಷಯ :ಪರಿಸರ

ಪಾಠ :ಕೆಲಸ

ತರಗತಿ 2

ವಿಷಯ :ಕನ್ನಡ

ಪಾಠ :ಗೆಳೆತನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment