ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ20-04-2021ರ ಅನುಷ್ಟಾನಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಆದೇಶ

26-04-2021 ರೊಳಗೆ ಮೌಲ್ಯಅಂಕನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು,
27-04-2021 ರಿಂದಲೇ ರಜೆ ಆರಂಭ…

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
KSPSTA ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ

IMG 20210421 WA0004 min
IMG 20210421 WA0003 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment