1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ (SC,ST and OBC ) ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜಮಾ ಆದ ಮಾಹಿತಿ CHECK ಮಾಡಿ

1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ (SC,ST and OBC ) ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜಮಾ ಆದ ಮಾಹಿತಿ CHECK ಮಾಡಿ.

ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment