ಸೋಮವಾರದಿಂದ 5, 8, 9 ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಮಂಜೂರು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ 5, 8, 9 ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಮಂಜೂರು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ

IMG 20240307 WA0048
Sharing Is Caring:

Leave a Comment