8ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment