ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರನಿಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?

ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment