5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಹಿತಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಸೂಚಿಗಳು – 2022-23

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಸೂಚಿಗಳು – 2022-23

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಹಿಂದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು – ಕೃಪೆ BEO ಕಚೇರಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಂಜನಗೂಡು

5 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು – ಕೃಪೆ BEO ಅರಕಲಗೂಡು

5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2022-23 – ಕೃಪೆ BEO ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು

5 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2022-23 – ಕೃಪೆ BRC ಮುಗಳಖೋಡ

ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಗಣಿತ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment