2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 5, 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ key answers

Sharing Is Caring:

Leave a Comment