4 ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ QR CODE ಗಳ ನೇರ ಲಿಂಕ್

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ತರಗತಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು QR CODE ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ QR CODE ಗಳ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment