ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

1-5 ಮತ್ತು 6-8 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

1ನೇ ತರಗತಿ

2ನೇ ತರಗತಿ

3ನೇ ತರಗತಿ

4ನೇ ತರಗತಿ

5 ನೇ ತರಗತಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

9ನೇ ತರಗತಿ

10ನೇ ತರಗತಿ

ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು WhatsApp ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment