ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುನರ್ ಆರಂಭ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರ್ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ 13/01/22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ.

IMG 20220111 WA0012 min
IMG 20220111 WA0011 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment