ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment