ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಇರಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

🌹ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿ

🌹ಭವಾಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಇರುವ ಮೂಲ ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
🌹ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿ

🌹ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು

IMG 20211210 WA0007 min
IMG 20211210 WA0005 min

Block vacancy report DK

IMG 20211210 WA0008 min

Primery AM VACANCY AFTER WITHIN DISTRICT COUNSELLING

Primery HM vacancy after within district counseling

Primery PET VACANCY AFTER WITHIN DISTRICT COUNSELING

Primery special vacancy after within district counseling

Sharing Is Caring:

Leave a Comment