2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ/pdf ವಿವರಣೆಗಳು

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12/03/2021

ವಿಡಿಯೋ ವಿವರಣೆಗಳು

ವಿಡಿಯೋ ವಿವರಣೆಗಳು
ವಿಡಿಯೋ ವಿವರಣೆಗಳು
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

4 thoughts on “2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ”

  1. ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.

    Reply

Leave a Comment