ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 19/03/21 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 19/03/21 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

IMG 20210312 WA0016 min
SATS ಮಾಹಿತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment