ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮಜಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಆನಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

Screenshot 2021 09 07 05 38 21 22 f598e1360c96b5a5aa16536c303cff92 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment