ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಂದಣಿ, ಲೋಗಿನ್ ಆಗುವ ವಿಧಾನ.ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ

ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಂದಣಿ, ಲೋಗಿನ್ ಆಗುವ ವಿಧಾನ. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020-21 Registration & Login ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Video ನೋಡಿ

Learners’ & Teachers’ Details ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

7ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ (7Domains) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ & Action plan ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್

ನೋಂದಣಿ, ಲೋಗಿನ್ ಆಗುವ ವಿಧಾನ

Learners and teacher’s details self evaluation ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ ನಮೂನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

Sharing Is Caring:

Leave a Comment