2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು SATS KARNATAKA ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ

Good evening Sir/madam,
A circular regarding indenting for text books, workbooks and diary for the year 2022-23 has been sent via mail, please find the attachment and kindly start the indenting process from tomorrow i.e from 29.12.2021.
Thank you.
Regards,
KTBS

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು SATS KARNATAKA ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ-27/12/2021

Sharing Is Caring:

Leave a Comment